Generelle Salgsbetingelser for International IoT Distribution

1. Generelt

1.1. Medmindre andet er aftalt på skrift, gælder disse Generelle Salgsbetingelser (herefter ”Salgsbetingelser”) ved ethvert tilbud og salg af B2B produkter (herefter ”Produkter”) på hjemmesiden www.iotdk.dk som er ejet og drevet af IoT Denmark A/S (herefter ”IOTDK”).

1.2. Disse Salgsbetingelser gælder forud for, og ekskluderer alle andre betingelser i eller refererede til i forbindelse med forhandling eller kontakt mellem IOTDK og kunden (herefter ”Kunden”) eller fremlagt i Kundens standarder betingelser, medmindre en juridisk repræsentant af IIOTD giver samtykke til dette på skrift.

1.3. IOTDK og Kunden kaldes tilsammen for Parterne, og hver for sig for Part.

1.4. Når ordren er modtaget af IOTDK, skal de citerede Produkter blive betragtet som accepteret af Kunden og parterne er hermed indgået en juridisk bindende aftale (herefter ”Aftalen”) når de i punkt 1.5. og 2.6.1. fremlagte betingelser er opfyldt.

1.5. Ordreprocessen for Kunden:

1.5.1. Kunden opretter en bruger og login.

1.5.2. Kunden vælger de produkter som Kunden ønsker at købe. Efter valgene er foretaget, fortsætter Kunden til kassen.

1.5.3. Kunden fortsætter gennem købsprocessen, og udfylder de informationer der er blevet anmodet om. Kunden kan se hvilke produkter og den totale salgspris under købsprocessen.

1.5.4. Når kunden har indtastet kreditkort oplysninger og fuldendt betalingen, har Kunden afgivet et bindende tilbud for køb af de valgte produkter.

1.5.5. På dette tidspunkt, er Kundens ordre stadig betinget af IOTDK’s skriftlige accept (herefter ”Ordrebekræftelsen”). IOTDK vil her modtage autorisering af dækning for ordrens salgspris hos Kundens bank. Såfremt der ikke er dækning, vil Kundens ordre ikke blive behandlet videre, og der er dermed ikke indgået nogen Aftale. I dette tilfælde vil IOTDK fremsende en mail til Kunden med mere information.

1.6. I tilfælde af, at en bestemmelse af denne aftale bliver fundet ugyldig eller urimelig af en kompetent autoritet vil rækkevidden af en sådan ugyldighed eller urimelighed være begrænset til den pågældende bestemmelse, og de øvrige bestemmelser vil forblive uberørt af dette. IOTDK’s undladelse i forhold til at håndhæve bestemmelserne i disse Salgsbetingelser vil ikke blive betragtet som en fravigelse af de i disse Betingelser nævnte rettigheder.

2. Priser, fakturering og betaling

2.1. Priser for Produkterne er fremført i danske kroner (kr), hvilket også er fakturerings- og betalingsvalutaen.

2.2. Alle priser af Produkternes eller/og dele heraf som skal leveres af IOTDK under Aftalen (herefter ”Varerne”) skal forstås ”Ex Works”, IOTDK’s lokaliteter, i henhold til INCOTERMS 2000 af den internationale ”Chamber of Commerce”.

2.3. Alle priser er uden skat, og andre afgifter som Kunden også skal betale når Kunden betaler for Varerne.

2.4. Priserne som er fremlagt er baseret på den nuværende pris af varer og materialer ved datoen af tilbuddet. IOTDK er forbeholdt retten til at justere priserne citeret i tilbud og i bekræftet ikke leveret ordrer i tilfælde af, at priserne bliver forøget fra underleverandører, fragt eller/og materialer i perioden mellem tilbud og levering på mere end 5 %.

2.5. Derudover er IOTDK forbeholdt retten at justere priserne i tilfælde af en ændring af valutakurs og toldtarif for importerede varer og materialer til IOTDK’s ulempe i henhold til dagen af tilbuddet.

2.6. Betaling skal ske ved kreditkort gennem Altapay eller ved bankoverførsel til den bankkonto ejet af IOTDK og offentliggjort på dens hjemmeside i henhold til følgende betingelser.

2.6.1. På forhånd mod betaling fra IOTDK af en pro forma faktura; denne betaling sammen med en skriftlig Ordrebekræftelse fra IOTDK udgør en betingelse for fuldbyrdelse af aftalens ikrafttræden; eller

2.6.2. NET 14, afhængig af en forudgående godkendelse fra IOTDK. IOTDK forbeholder eksklusivt retten til at godkende, afvise eller bringe til ophør, enhver kreditfacilitet eller reducere eller bringe til ophør enhver kreditbegrænsning ved lejlighed.

2.7. Betaling skal foretages uden fradrag, tilbageholdelse eller modregning. Et sådant fradrag, tilbageholdelse eller modregning vil udgøre en misligholdelse af Aftalen og IIOTD vil beholde retten til at holde Kunden ansvarlig for ethvert tab i sammenhæng med dette.

2.8. Hvis Kunden undlader at betale inden forfaldsdatoen, uden forbehold for enhver anden rettighed eller middel, har IOTDK ret til:

2.8.1. at annullere ordren eller suspendere yderligere leverancer eller handling;

2.8.2. at rette enhver betaling foretaget af Kunden til sådanne af Varerne (eller de Varer der er fremstillet under en anden aftale); og

2.8.3. Renter efter forfaldsdagen er fastsat til 2% per påbegyndt måned.

2.9. Fakturaer vil blive sendt elektronisk til den e-mailadresse der er blevet anvendt under ordreprocessen.

3. Levering

3.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil IIOTD levere Varerne ”Ex Works”, IOTDK’s lokaliteter, i henhold til INCOTERMS 2000, ”International Chamber of Commerce”.

3.2. Hvis Kunden forudser, at de vil være ude af stand til at modtage Varerne på det aftalte leveringstidspunkt, skal Kunden straks skriftligt meddele IOTDK om dette, med begrundelse, og, såfremt det er muligt, et tidspunkt hvor Kunden vil være i stand til at modtage leveringen.

3.3. IOTDK forbeholder retten til at foretage delvise forsendelser, såfremt dette er rimeligt for Kunden, og især hvis leveringen af de udestående Varer er bekræftet, og der ikke opstår et væsentligt yderligere vederlagskrav som følge heraf, (medmindre IOTDK har bekræftet at de vil dække disse eventuelle omkostninger).

3.4. Medmindre Kunden har anmodet om andet, vil IOTDK vælge forsendelsesmetoden som er anset som værende den mest hensigtsmæssige for levering af Varerne på vegne af IOTDK. IOTDK bliver ikke pålagt ansvar som følge heraf.

3.5. Kunden accepterer, at leveringsdatoerne som er blevet fremlagt af IOTDK er udelukkende skøn, og at IOTDK ikke vil blive pålagt ansvar i tilfælde af, at disse datoer ikke opnås.

4. Tilbagelevering

4.1. Forud for tilbagelevering af Produkterne til IOTDK, uanset begrundelsen, skal Kunden kontakte IOTDK for at modtage en returgodkendelse. Alle Produkter tilbageleveres på Kundens risiko og betaling, og skal være uskadte og i oprindelig emballage. Kunden er ansvarlig for tilbagelevering af Produkterne til IOTDK samt for opnåelse af leveringsbevis ved en sådan tilbagelevering.

5. Overgang af ejerskab

5.1. Ejerskab af Produkterne overgår ikke til Kunden indtil IOTDK har modtaget den fuldstændige betaling fra Kunden til IOTDK.

5.2. Indtil ejerskab overgår til Kunden, skal Kunden opbevare Varerne på en passende måde. Hvis den fuldstændige betaling ikke er foretaget inden forfaldsdatoen, eller Kunden afgiver en opløsning, eller en domstol bestemmer noget andet, eller i tilfælde af, at Kunden ikke overholder de fastsatte forpligtelser, skal IOTDK have ret til at gentage besiddelse af Varerne.

6. Garanti

6.1. IOTDK indvilliger i at garantere, at Produkterne er uden fejl i håndværk for en periode af tolv (12) måneder fra leveringsdatoen. IOTDK giver ikke nogen garanti for de kommercielle komponenter/råmaterialer. Der skal dog bemærkes, at disse komponenter muligvis er dækket af producenten af Produktet, og, hvis det er relevant, skal IOTDK overføre disse garantier til Kunden.  Hvis Kunden har påstand om garanti, og der ikke bliver fundet defekter for hvilke IOTDK er ansvarlige, skal IOTDK have ret til kompensation for de omkostninger der er blevet båret som følge af påstanden.

6.2. En gang garantien er udløbet, vil IOTDK opkræve vederlag for enhver reparation eller erstatning i henhold til de relevante priser i prislisten på hjemmesiden.

6.3. Kunden skal skriftligt oplyse IOTDK om enhver defekt inden for syv (7) dage efter en defekt er blevet opdaget, og meddelelsen skal grundigt forklare tilstanden under hvilket defekten er opstået med formålet at finde frem til årsagen til problemet.

6.4. Kunden skal beholde Varerne på dennes egne lokaliteter, medmindre der er blevet anmodet om at transportere Varerne til IOTDK’s lokaliteter fra IOTDK. IOTDK skal sammen med Kunden arrangere, at Varerne skal vurderes. Såfremt vurderingen giver anledning til opdagelsen af en defekt, skal denne afhjælpes af IOTDK, på IOTDK’s skøn. Rettighederne over det defektive Produkt skal overgå til IOTDK ved levering af et erstatningsprodukt. Hvis et komponent ikke længere produceres, skal dette, for så vidt muligt erstattet af et lignende komponent.

6.5. Leverings- og forsikringsomkostninger for defekte produkter leveret tilbage til IOTDK skal være på Kundens regning. Leverings- og forsikringsomkostninger for komponenter der er blevet repareret eller erstattet af IOTDK skal være på IOTDK’s regning. For Produkter, der er blevet repareret eller erstattet af IOTDK, forsyner IOTDK en garanti i henhold til dette punkt 6.

6.6. Produkterne er leveret ”as is” og garantien er hermed begrænset til reparation eller erstatning af defekte komponenter. Garantien gælder kun når Varerne er blevet brugt og vedligeholdt i henhold til IOTDK’s brugsanvisning.

6.7. Garantien gælder ikke for forbrugsvarer og forbrugsstoffer (som eksempelvis batterier mv.) og defekter der opstår fra eller i sammenhæng med Kundens manglende overholdelse af IOTDK’s instruktioner om operation og vedligeholdelse af Varerne samt almindelige operationsprocedurer. Derudover, skal garantien ikke gælde for defekter der opstår fra eller i sammenhæng med i) en kombination af Varerne med udstyr, materiale, produkter eller systemer ikke indrettet, godkendt eller specifikt godkendt af IOTDK; ii) en modifikation af Varerne som er blevet udført af andre end IOTDK; iii) en ulykke, hærværk, uagtsomhed eller fejl i handlingsprocedurer som skaber fejl til Varerne; iv) sædvanlig slitage; v) defektiv installation, vedlighed eller opbevaring; eller vi) teknisk vedligehold eller indgreb i Varerne andet end dem der er blevet dømt nødvendige af IOTDK.

6.8. For Produkter der er blevet gensolgt ”as is” og komponenterne som IOTDK erhverver fra dennes producenter, er IOTDK’s garantier strengt forbeholdt til de betingelser der er blevet givet til IOTDK af dennes producenter.

6.9. Garantien i henhold til dette afsnit 6, inklusiv de rettigheder og afhjælp af Kunden er eksklusive. Kunden frafalder således udtrykkeligt andre garantier, rettigheder eller retsmidler, uanset om de er lovbestemte, udtrykkeligt angivet i eller underforstået ved lov eller med hensyn til andre mangler eller mangler i Varerne.

7. Ansvar

7.1. I henhold til afsnit 3 og 6, angiver de følgende bestemmelser den totale finansielle ansvarlighed af IOTDK til Kunden i forhold til

7.1.1. ethvert brug på disse Salgsbetingelser

7.1.2. enhver brug eller salg foretaget af Kunden af enhver af Varerne; og

7.1.3. Enhver repræsentation, udmelding eller skadevoldende handling eller undladelse inklusiv uagtsomhed, som opstår i eller i sammenhæng med denne Aftale.

7.2. I tilfælde af forsinkelse, eller manglende overensstemmelse i forhold til de leverede Varer, er IOTDK ikke ansvarlig for et direkte eller indirekte tab (f.eks. erhvervsmæssig afbrydelse), tab af profit eller ethvert indirekte tab hos Kunden, inkluderende tab som følge af Kundens juridiske forhold til en tredjepart.

7.3. IOTDK er ikke ansvarlig for personskade eller tingsskade som er blevet fremprovokeret af Varerne der er blevet solgt. Hvis en sådan skade forekommer samtidig med, at Varerne er i Kundens varetægt.

7.4. Uden hensyn de andre bestemmelser i Aftalen, er IOTDK’s maksimale ansvar i forhold til Aftalen med Kunden skal under ingen omstændigheder overstige købsprisen af Varerne.

7.5. Kunden skal holde IOTDK skadesløs, herunder for eventuelle juridiske omkostninger, i det omfang, at erstatningsansvar påhviler IOTDK i forhold til en tredjepart for ethvert skade eller tab for hvilket IOTDK ikke er erstatningsansvar i forhold til Kunden i henhold til denne Aftale.

7.6. Alle garantier, betingelser og andre vilkår indeholdt i vedtægter eller gældende lov er, i det omfang loven tillader det, udelukket fra Aftalen.

7.7. Under ingen omstændigheder skal IOTDK være erstatningsansvar overfor Kunden for eventuelle skader der opstår fra eller som følger af enhver ulovlig aktivitet eller svigagtig brug af Varerne af Kunden, hver tredjepart eller slutkunde.

8. Immaterielle rettigheder

8.1. Med hensyn til Aftalen, betyder immaterielle rettigheder følgende;

8.1.1. Enhver immateriel rettighed af enhver beskrivelse, inkluderende med ikke begrænset til patenter, brugsmodeller, varemærker, servicemærker, handelsnavne, designrettigheder, opfindelser, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder (herunder rettigheder til software), databaserettigheder, rettigheder til Know-How, fortrolige oplysninger og moralske rettigheder og enhver immateriel rettighed uanset type, om registreret eller uregistreret, og inkluderende ansøgninger for sådanne rettigheder, og enhver rettighed eller former for tilsvarende beskyttelse eller lignende retsvirkninger andre lokaliteter end Danmark.

8.2. Med hensyn til Aftalen skal Know-How betyde følgende;

8.2.1. alle tekniske informationer, viden og ekspertise, (herunder men ikke begrænset til, information som formularer, teknikker, design, specifikationer, tegninger og associerede data, design manualer, design regler, design standarder, komponenter, lister, manualer, instruktioner, kataloger, beregningsmodeller, procesbeskrivelser, og procesmanualer.

8.3. Parterne giver indbyrdes samtykke til ikke at krænke den anden Parts immaterielle rettigheder i henhold til gældende ret.

8.4. Know-How indeholdt i ethvert dokument eller support af information fremlagt af IOTDK under et tilbud eller Aftalen skal forblive IOTDK’s eksklusive ejendom, sammen med alle andre Immaterielle Rettigheder. Ingen rettighed, ejendomsret eller interesse af de Immaterielle rettigheder eller Know-How som er blevet overleveret til Kunden af Aftalen.

8.5. I særdeleshed, til den udstrækning, at software er indeholdt i Produktet, vil salget af Produktet ikke udgøre en overgang af ejerskab af denne software til Kunden. I modsætning hertil, i henhold til disse bestemmelser, vil et sådant salg kun medføre en ikke-eksklusive og uoverdragelig licens til Kunden i) til at bruge denne software i sammenhæng med, og som indeholdt i Produkterne leveret af IOTDK, og ii) at bruge denne software i eller i sammenhæng med Produkterne af Kunden, hvis, og til den udstrækning, at de Immaterielle Rettigheder tilhørende IOTDK og Know-How ikke er blevet krænket ved brug af software i Kundens produkt.

8.6. Kunden skal ikke gøre brug af Know-How andet end til det i Aftalen fremlagte formål eller, hvis det er nødvendigt, installation, burg eller/og vedligeholdelse af Varerne. IOTDK bevarer fuld ejerskab af alle opfindelser, designs og processer som er blevet skabt før eller i løbet af Aftalens løbetid.

8.7. Hvis Varerne er underlagt en tredjeparts immaterielle- og industrielle rettigheder eller/og rettigheder af tredjeparter, ingen rettighed eller licens er givet til Kunden, undtaget rettigheden til at bruge eller sælge Varerne i Kundens almindelig drift af virksomhed. IOTDK bliver under ingen omstændigheder pålagt ansvar som følge af eventuel overtrædelse af disse rettigheder.

8.8. I særdeleshed, uden begrænsning af ovenstående, ejerskab af ethvert software program der udgøre det hele eller dele af Varerne er overladt til IOTDK eller/og producenterne. Kunden er ansvarlig for at holde sig selv opdateret i forhold til betingelserne for licens eller brug, herunder betaling af royalty i forbindelse hermed.

8.9. Skulle en domstol eller voldgift bestemme, at der har været en overtrædelse af Immaterielle rettigheder, eller skulle IOTDK vurdere, at Varerne kunne blive underlagt et krav eller en klage for overtrædelse, kan IOTDK vælge en af følgende muligheder; i) opnå rettighederne så Kunden kan fortsætte brug af Produktet, ii) anvende alternative produkter til det overtrædende produkt, iii) modificere det overtrædende produkt for at undgår overtrædelsen.

8.10. I henhold til afsnit 7, udgør ovenstående den totale erstatningsansvar og garanti af IOTDK i forhold til overtrædelse af Immaterielle Rettigheder relateret til eller en del af Varerne.

8.11. Kunden garanterer, at enhver design eller/og instruktioner indrettet eller givet skal ikke resultere i, at IOTDK begår en overtrædelse af enhver Immateriel Rettighed der har sammenhæng med fuldbyrdelsen af denne Aftale. I denne betragtning, skal Kunden holde IOTDK skadesløs overfor ethvert erstatningskrav, tab, skade, udgift, herunder men ikke begrænset til juridiske omkostninger og rimelige advokatomkostninger.

9. Fortrolighed

9.1. Medmindre andet er aftalt indbyrdes af parterne skriftligt på forhånd, eller undtaget eksplicit samtykke fremgår af Aftalen, må den modtagende part ikke, medmindre det er blevet krævet ved lov eller domstolspåbud, eller af de medarbejdere eller kontraktansatte tredjemand der har brug for at vide sådanne oplysninger, bruge Fortrolige Oplysninger (defineret i 9.3) af den oplysende part eller offentliggøre disse til enhver tredjepart hverken under denne Aftales løbetid eller efter Aftalen er bragt til ophør.

9.2. Under alle omstændigheder, skal den modtagende part være ansvarlig for ethvert brud af denne fortroligheds bestemmelse af enhver af dennes medarbejdere eller kontraktansatte.

9.3. ”Fortrolige Oplysninger” betyder enhver og alle oplysninger der er blevet afgivet af den ene part til den anden part, og der relaterer sig til en parts erhvervsvirksomhed eller parternes erhvervsvirksomhedsmæssige forhold, herunder inkluderende med ikke udelukkende oplysninger vedrørende økonomiske forhold, produkter, ydelser, kunder eller Varer.

9.4. Fortrolige Oplysninger skal ikke inkludere oplysninger der; i) er eller bliver offentligt tilgængeligt uden brud på Aftalen af den modtagende part; ii) oplysninger der var i den modtagende parts varetægt forud for kvittering fra den oplysende part, og var ikke erhvervet af den modtagende part under en forpligtelse af fortrolighed eller ikke-brugsforpligtelse; iii) blev modtaget af den modtagende part af en tredjepart der ikke var under forpligtelse til fortrolighed eller ikke-brugsforpligtelse til den oplysende part; eller iv) som er uafhængigt blevet udviklet af den modtagende part uden brug af Fortrolige oplysninger fra den oplysende part.

10. Brug af personlige oplysninger

10.1. ”Personlige Data” er, i forhold til Kunden eller en repræsentant af Kunden som er (i begge tilfælde) et levende væsen, enhver data fra hvilket (alene eller i sammenhæng med andre oplysninger som IOTDK holder) IOTDK kan identificere, at Kunden eller dennes repræsentant, uanset hvordan og hvornår disse oplysninger er blevet afgivet. IOTDK må behandle Personlige Data for alle formål som er blevet fremlagt i disse Betingelser, eller som opstår som følge af det forhold der er gældende mellem IOTDK og Kunder inklusiv:

10.1.1. Beslutningen om hvorvidt der skal indgås en aftale med Kunden. Dette kan inkludere kreditkortreferencesøgninger mod en Kunde eller dennes repræsentanter;

10.1.2. Opfyldelse af Ordren, administration, kundesupport, profilering af Kundens Indkøbsmæssige præferencer og til at hjælpe med at gennemse, og udvikle IOTDK’s forretning og de goder og ydelser som den tilbyder;

10.1.3. Direkte marketing af IOTDK’s produkter og ydelser, som IOTDK vurderer som værende af interesse for Kunden eller dennes repræsentanter, gennem e-mail i den udstrækning, at det er i overensstemmelse med gældende ret;

10.1.4. Forhindring eller opdagelse af forbrydelser.

11. Opgavefordeling og underleverance

11.1. Uden eksplicit forudgående samtykke fra den anden part, skal hverken IOTDK eller Kunden fordele til en tredjepart Aftalen eller en del heraf.

11.2. I modsætning hertil, kan IOTDK udlicitere dele af arbejdet til at blive udført af en tredjepart som IOTDK vælger, i henhold til IOTDK som værende alene ansvarlig for at udføre Aftalen. Indvolvering af tredjepart har ikke nogen indflydelse på rettighederne og forpligtelserne af IOTDK.

12. Underretning og kommunikation

12.1. Enhver underretning eller kommunikation påkrævet eller accepteret i henhold til Aftalen skal være skriftligt. Underretning skal ske ved e-mail til support@temp.iotdk.dk med tilkendegivelse af modtagelse på vegne af IOTDK. Eventuelle ændringer i kontaktoplysninger vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

13. Force Majeure

13.1. Begge Parter har ret til at afholde fuldbyrdelse af dennes forpligtelse i henhold til Aftalen, til den udstrækning at fuldbyrdelse er tilbageholdt eller urimeligt besværlige på grund af faktorer uden for parternes kontrol (Force Majeure), inkluderende men ikke begrænset til brand, krig, større militære operationer, opstand, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, begrænsninger i brugen af ​elektricitet og fejl eller forsinkelser i levering foretaget af underleverandører forårsaget af en i punkt 13 nævnte omstændighed. En omstændighed der er blevet refereret til i dette underafsnit, om end det opstår før eller efter indgåelsen af denne aftale, vil kun give ret til at suspendere fuldbyrdelse af Aftalen, såfremt forholdet ikke kunne forudses ved indgåelse af Aftalen.

13.2. En Part der påberåber sig Force Majeure skal straks skriftligt meddele den anden part om interventionen og afbrydelsen.

13.3. Hvis Force Majeure forhindrer Kunden fra at opfylde sine forpligtelser, skal Kunden kompensere IOTDK for afholdte udgifter i forbindelse med opbevaring af det pågældende produkt.

13.4. Hver part har ret til at afbryde Aftalen ved skriftligt at underrette den anden part hvis fuldbyrdelse af Aftalen er suspenderet på grund af Force Majeure i mere end seks (6) måneder.

14. Tvister, lovvalg og værneting

14.1. Aftalen og enhver tvist som følge heraf skal være underlagt dansk ret. ”International Sale of Goods Act” (CISG) finder ikke anvendelse.

14.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for Københavns Byret som vedtaget værneting.

Senest opdateret: 12-03-2018